Kvalitet

Vi är mycket stolta över vårat kvalitetsarbete inom Drottning Blankas Gymnasieskola! Kvalitetsarbetet präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling av våra processer. Utgångspunkten är att samtliga elever ska ta del av kvalitativ undervisning, ges möjlighet att nå utbildningens mål och att tiden på skolans ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv. För att lyckas med detta arbetar vi både skolövergripande och skolspecifikt.

Systematiskt kvalitetsarbete

Övergripande ansvar finns hos ledningsgruppen bestående av verksamhetschef, skolchefer som har stöd av ansvariga inom kvalitet, marknad, ekonomi och HR. Arbetet utgår från det gemensamma kvalitetshjulet och tillsammans med rektorerna ansvarar vi för att underhålla en välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.

I slutet av varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer. Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas kvalitetsrapporter.

Fyra kvalitetsbegrepp

Vi utgår i vårt kvalitetsarbete från fyra kvalitetsbegrepp.

  • Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens.
  •  

  • Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen.
  •  

  • Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.
  •  

  • Slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning.